Viešieji pirkimai

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  KULTŪROS CENTRO PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ PIRKIMO ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro ( toliau – Kultūros centras ) viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės ( toliau – Taisyklės ) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymų (toliau – VPĮ), Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įstatymų Nr. 1S-97 ,, Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei kitais viešuosius pirkimus ( toliau – pirkimai) reglamentuojančiais teisės aktais.
  2.  Taisyklės reglamentuoja Kultūros centro prekių, paslaugų ir darbų pirkimų organizavimo tvarką nuo pirkimo planavimo iki pirkimo sutarties įvykdymo.
  3.  Planuodamas, organizuodamas ir atlikdamas pirkimus, vykdydamas pirkimo sutartis, Kultūros centras vadovaujasi šiomis Taisyklėmis, Viešųjų pirkimų įstatymų, jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, kitais įstatymais ir Kultūros centro priimtais teisės aktais.
  4.  Organizuojant ir vykdant pirkimus turi būti racionaliai naudojamos Kultūros centro lėšos, laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir racionalumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.
  5.  Pirkimus inicijuoja, organizuoja ir vykdo Kultūros centro direktoriaus įsakymu paskirti asmenys, jie atsako už tinkamą paskirtų funkcijų atlikimą reikiamu laiku.
  6.  Taisyklėse vartojamos sąvokos:                                                                        6.1 Paraiška viešajam pirkimui – Kultūros centro nustatytos formos dokumentas, parengtas pirkimo iniciatoriaus ir skirtas pirkimams inicijuoti ir vykdyti.                                                                                                                 6.2 Pirkimų iniciatorius –  Kultūros centro darbuotojas, kuris Taisyklių nustatyta tvarka nurodo poreikį, užpildo pirkimo paraiška įsigyti reikalingų prekių, paslaugų arba darbų ir kuris koordinuoja ( organizuoja ) Kultūros centro sudarytose pirkimo sutartyse numatytų įsipareigojimų vykdymą, pristatymo ( atlikimo, teikimo ) terminų laikymąsi, prekių, paslaugų ir darbų atitiktį pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams, taip pat inicijuoja ar teikia siūlymus dėl pirkimo sutarčių pratęsimo, keitimo, nutraukimo, teisinių pasekmių tiekėjui, nevykdančiam ar netinkamai vykdančiam pirkimo sutartyje nustatytus įsipareigojimus, taikymo.                                                                                                                   6.3 Pirkimų organizatorius – Kultūros centro direktoriaus įsakymu paskirtas Kultūros centro darbuotojas, kuris Taisyklių nustatyta tvarka inicijuoja, organizuoja ir atlieka mažos vertės pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viešojo pirkimo komisija.                                    6.4 Sutarčių administratorius – Kultūros centro direktoriaus įsakymų paskirtas Kultūros centro darbuotojas, kuris Taisyklių nustatyta tvarka rengia viešojo pirkimo sutarčių ir jų pratęsimo, keitimo ar nutraukimo projektus, juos suderina, registruoja ir organizuoja jų pasirašymą.              6.5 Viešųjų pirkimų komisija ( toliau- Komisija ) – pirkimams organizuoti ir atlikti Kultūros centro direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, veikianti pagal patvirtintą darbo reglamentą.                                                                    6.4 Pirkimų planas –  Kultūros centro direktoriaus įsakymu patvirtintas einamaisiais biudžetiniais metais planuojamų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų sąrašas.                                                                                         6.6 Pirkimų žurnalas  – Kultūros centro nustatytos formos dokumentas skaitmeninėje laikmenoje, skirtas registruoti Kultūros centro atliktus pirkimus.                                                                                                                 6.7 Prekių, paslaugų ar darbų poreikio sąrašas ( toliau – pirkimų sąrašas ) – Kultūros centro nustatytos formos dokumentas, parengtas pirkimų iniciatoriaus ir skirtas susisteminti informaciją apie ateinančiais biudžetiniais metais reikalingas pirkti prekes, paslaugas ir darbus.             6.8 Tiekėjų apklausos pažyma – Kultūros centro nustatytos formos dokumentas, kuris Kultūros centro direktoriaus nustatytais mažos vertės pirkimo atvejais pildomas Pirkimo organizatoriaus ir pagrindžiantis jo priimtų sprendimų atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų pirkimų reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams.                                                6.9 Už pirkimų planavimą atsakingas asmuo – perkančiosios organizacijos vadovo paskirtas darbuotojas, atsakingas už biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų ir paslaugų plano sudarymą ir jo paskelbimą.                                                   6.10 Už pirkimų organizavimą ir organizavimo priežiūrą atsakingas asmuo – Kultūros centro direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas, atsakingas už pirkimų vykdymo priežiūrą bei susijusių su pirkimais dokumentų derinimą, paskelbimą CVP IS , už pirkimų registro pildymą, pirkimo procedūrų, viešųjų pirkimų sutarčių ir vidaus sandorių bei pirkimų sutarčių ir vidaus sandorių ataskaitų pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintas tipines formas teikimą.                                                 7. Kitos Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos yra apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme , kituose pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose.

II. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMAS

8. Planuojant Kultūros centro viešuosius pirkimus sudaromas planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais Kultūros centro viešųjų pirkimų planas ( toliau – Pirkimų planas).                                                                                 9. Kiekvienas Pirkimų iniciatorius kitiems kalendoriniams metams numatomus prikimus planuoti pradeda kiekvienų metų ketvirtį.                        10. Pirkimų iniciatorius iki kiekvienų metų sausio 30 d. raštu ir elektroniniu paštu pateikia už pirkimų planavimą atsakingam asmeniui, pagal Taisyklių 2 priede pateiktą formą, parengtą informaciją apie ateinančiais biudžetiniais metais Kultūros centro reikmėms reikalingas pirkti prekes, paslaugas ir darbus, atsižvelgiant į metams leistinas prognozuojamas išlaidas nei numatytus asignavimus, taip pat informaciją apie ankstesniais metais sudarytų pirkimo sutarčių pasibaigimo terminus einamaisiais metais.            11. Už pirkimų organizavimą ir organizavimo priežiūrą atsakingas asmuo, gavęs iš Pirkimo iniciatoriaus ( – ių ) Taisyklių 11 punkte nurodytą informaciją, iki kiekvienų metų kovo 10 d. :                                                                                11.1. peržiūri pateiktą informaciją, patikrina, ar nurodytiems darbams, prekėms ir paslaugoms tinkamai priskirti Bendrajame viešųjų pirkimų žodyne, patvirtintame Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. lapkričio 5 d. reglamentu ( EB ) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno ( OL 2002 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 5 tomas, p. 1 ) ( su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos 2007 m . lapkričio 28 d. reglamento ( EB ) Nr. 213/2008, iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą ( EB ) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno ( CVP ) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2004/17/EB  ir 2004/18 EB  dėl viešųjų pirkimų tvarkos, kad CPV būtų atnaujintas ( OL 2008 L 74, p. 1 ) , ( toliau – BVPŽ ) nurodyti kodai, o paslaugoms papildomai priskiria Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlyje nurodytas paslaugų kategorija;                                                                             11.2. vadovaudamasis VPĮ 5 straipsnio nuostatomis ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Numatomo viešojo pirkimo vertės nustatymo metodika, apskaičiuoja pirkimų vertes;                                                               11.3. parengia Pirkimų planą pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą ir iki kiekvienų metų kovo 10 d. teikia jį derinti Kultūros centro vyriausiajam buhalteriui ir tvirtinti Kultūros centro direktoriui.                                                   12. Už pirkimų planavimą atsakingas asmuo ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o patikslinus einamųjų metų Pirkimų planą – nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po patikslinimo, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbia tais metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinę pagal Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytus ir tvarką.                         13. Pirkimai Kultūros centre gali būti atliekami ir iki Pirkimų plano patvirtinimo, juos suderinus su Kultūros centro direktoriumi.                                                    14. Atsiradus nenumatytam pirkimų poreikiui ar dėl įvairių priežasčių sumažėjus poreikiui, Kultūros centro pirkimų iniciatoriai nedelsdami raštu teikia papildomą informaciją už pirkimų planavimą atsakingam asmeniui dėl pirkimo plano pateikimo ir tikslina savo planuojamų pirkimų apimtį. Asmuo  atsakingas už pirkimų planavimą parengia pirkimų Plano pateikimą ir teikia jį tvirtinti Kultūros centro direktoriui. Pirkimų planas tikslinamas vieną kartą per ketvirtį, išskyrus atvejį, kai konkretaus pirkimo, kuris Pirkimų plane nebuvo numatytas, numatoma vertė viršija 3000 eurų be pridėtinės vertės mokesčio ( PVM ).                                                                                                                            15. Metų ketvirčiui pasibaigus už pirkimų planavimą atsakingas asmuo atlieka Pirkimų plano vykdymo analizę ir parengia ketvirčio Kultūros centro viešųjų pirkimų plano vykdymo ataskaitą, kurią pateikia Kultūros centro direktoriui.                                                                                                                    16. Už Pirkimų plano vykdymą atsako Kultūros centro pirkimų organizatoriai, kurie pagal jų veiklos sričiai priskirtą kompetenciją atlieka pirkimus. Viešųjų pirkimų planavimą ir patvirtinto Pirkimų plano vykdymą koordinuoja ir kontroliuoja Kultūros centro direktorius.


III. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INICIJAVIMAS                                                                         17. Viešuosius pirkimus inicijuoja Pirkimų iniciatorius. Pirkimas inicijuojamas Pirkimų plane nustatytais terminais. Už konkretaus pirkimo inicijavimą laiku atsakingas pirkimą inicijuojantis asmuo.                                                               18. Kiekvienam viešajam pirkimui inicijuoti Pirkimo iniciatorius rengia pirkimo paraišką ( toliau – Paraiška ) pagal Taisyklių 4 priede pateikta formą.                19. Paraiškoje Pirkimo organizatorius turi nurodyti pagrindines pirkimo sąlygas ir informaciją: pirkimo objekto pavadinimą, ir jo apibūdinimą, perkamų prekių, paslaugų ir darbų savybes, kokybės ir kitus reikalavimus ( techninę specifikaciją ), reikalingą įsigyti kiekį ar apimtis, atsižvelgiant į visą sutarties pirkimo sutarties trukmę su visais galimais pratęsimais minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir  / arba reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir / arba aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai ( jeigu taikoma ), maksimalią planuojamos sudaryti pirkimo sutarties vertę su visais mokesčiais, pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, prekių pristatymo ar paslaugų ir darbų atlikimo terminus ir kitas reikalingas pirkimo sutarties sąlygas ir kitą pirkimui reikalingą informaciją.                                                       20. Pirkimų iniciatoriaus parengtą pirkimo Paraišką suderina su Kultūros centro vyriausiuoju buhalteriu bei už pirkimų organizavimą ir organizavimo priežiūrą atsakingu asmeniu ir teikia tvirtinti Kultūros centro direktoriui.         21. Suderintą Paraišką tvirtina Kultūros centro direktorius ir pirkimą vykdyti paveda Kultūros centro viešųjų pirkimų komisijai arba Pirkimo organizatoriui. 22. Kiekviena patvirtina pirkimo Paraiška užregistruojama paraiškų registravimo  žurnale ( projektiniai pirkimai vykdomi iš Europos sąjungos lėšų registruojami atskirame paraiškų registravimo žurnale ) ir perduodama pirkimo vykdytojui ( Pirkimo organizatoriui arba Kultūros centro viešųjų pirkimų komisijai ).

 

 

VI. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS                                   23. Kultūros centro viešiesiems pirkiniams organizuoti ir atlikti Kultūros centro direktoriaus įsakymu:                                                                                               23.1. sudaroma Kultūros centro viešųjų pirkimų komisija ( toliau – Komisija ) organizuoti ir atlikti tarptautinius viešuosius pirkimus, supaprastintus viešuosius pirkimus ir supaprastintus mažos vertės skelbiamos apklausos viešuosius pirkimus ( kurių vertė ne mažesnė nei 10000 Eur be PVM ).       23.2. priskiriami Kultūros centro darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ( toliau – Pirkimų organizatoriai ), organizuoti ir atlikti mažos vertės neskelbiamos apklausos viešuosius pirkimus ( kai konkrečių prekių,  paslaugų ar darbų numatomo pirkimo vertė mažesnė kaip 10000 Eur be PVM ) ir per Centrinę perkančiąją organizaciją ( toliau – CPO ).                                                24. Kultūros centro direktoriaus gali pavesti mažos vertės pirkimą vykdyti Pirkimo organizatoriui arba Komisijai, neatsižvelgdamas į Tvarkos aprašo 23.1 ir 23.2 punktuose numatytas vertes ir aplinkybes.                                               25. Kultūros centras viešojo pirkimo procedūroms iki sutarties sudarymo atlikti gali įgalioti kitą perkančiąją organizaciją ( toliau – įgaliotoji organizacija ). Įgaliotajai organizacijai ji nustato užduotis ir suteikia visus įgaliojimus toms užduotims atlikti.                                                                                                        26. Komisija veikia Kultūros centro vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus, dirba vadovaudamasi Kultūros centro direktoriaus įsakymu patvirtintu Komisijos darbo reglamentu.                                                                                                      27. Prieš pradėdami darbą Komisijos nariai, ekspertai, pirkimų organizatoriai , stebėtojai arba kiti asmenys dalyvaujantys pirkimo procedūrose privalo pasirašyti nešališkumo deklaracijos formą, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu ( Taisyklių 6 priedas ) ir konfidencialumo pasižadėjimą ( Taisyklių 7 priedas ), kaip numatyta VPĮ ir kituose Viešųjų pirkimų tarnybos išleistuose dokumentuose.                                                        28. Jeigu pirkimo objektas yra sudėtingas, o pasiūlymams nagrinėti ir vertinti reikia specialių žinių, perkančiosios organizacijos vadovo sprendimu gali būti pasitelkiami ekspertai ar kiti asmenys, neesantys Komisijos nariais. Nurodyti asmenys turi pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą, kurie saugomi konkretaus pirkimo, kuriame ekspertai yra pasitelkiami byloje. Pasitelkti asmenys pateikia savo nuomonę ar rekomendaciją, tačiau galutinį sprendimą priima Komisija.                                29. Komisija ar Pirkimo organizatorius turi teisę gauti iš Pirkimo iniciatoriaus ir kitų Kultūros centro darbuotojų visą informaciją, reikalingą pirkimo dokumentams įvertinti ir pirkimo procedūroms atlikti.

 

 

VI. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMAS                                                                          30. Pavedus pirkimo procedūras atlikti Komisijai, ji:                                         30.1. parenka ir nustato pirkimo būdą;                                                               30.2. parengia ir tvirtina pirkimo dokumentus;                                                  30.3. vykdo visas kitas pirkimo procedūras VPĮ arba Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo nustatyta tvarka vadovaudamasi Komisijos darbo reglamentu. 31. Kai pirkimo procedūras pavedama atlikti Pirkimo organizatoriui, jis:       31.1. parengia pirkimo būdą, parengia pirkimo dokumentus ( kai pirkimas vykdomas raštu ) ir teikia juos tvirtinti Kultūros centro direktoriui;                 31.2. atlieka mažos vertės pirkimo procedūras Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo nustatyta tvarka;                                                                                          31.3. parengia tiekėjų apklausos pažymą, pagal Taisyklių 5 priede nustatytą forma, išskyrus atvejus, kai pirkimas atliekamas žodžiu ir pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 3000,00 Eur be PVM, bei pirkimas vykdomas per CPO, tuomet pirkimas registruojamas tik pirkimų žurnale;                                        31.4. parengtą tiekėjų apklausos pažymą teikia tvirtinti Kultūros centro direktoriumi.                                                                                                             31.5. patvirtintą tiekėjų apklausos pažymą užregistruoja Tiekėjų apklausos žurnale.                                                                                                                      31.6. kai pirkimo sutartis vadovaujantis Mažos vertės pirkimų aprašo nustatyta tvarka turi būti sudaroma raštu, perduoda Kultūros centro Sutarčių administratoriui pirkimo dokumentus pirkimo sutarties parengimui.            31.7. kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, suderina pirkimo apmokėjimo dokumentus ( sąskaitas – faktūras ar kitus buhalterinius dokumentus ), kuriose nurodo pirkimo Paraiškos numerį bei datą ir teikia juos Kultūros centro buhalterijai. Mokėjimo dokumentų originalai saugomi Kultūros centro buhalterijoje.                                                                                                                32. Pirkimų organizatorius, atlikęs mažos vertės pirkimą, privalo patvirtintą Tiekėjų apklausos pažymą registruoti Tiekėjų apklausos pažymų žurnale.     33. Užregistruota tiekėjų apklausos pažymą ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus, Pirkimų organizatorius nedelsiant perduoda už pirkimo organizavimą ir organizavimo priežiūrą atsakingam asmeniui, kuris kiekvieną pirkimą registruoja pirkimų žurnale ( Taisyklių priedas Nr. 3 ).                           34. Pirkimų vykdymą koordinuoja ir kontroliuoja Kultūros centro direktorius.

 V. PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS                                                                    35. Pirkimą patvirtinantys dokumentai yra sutartis, o jei sutartis vadovaujantis Mažos vertės pirkimų aprašo nustatyta tvarka sudaryta žodžiu – pirkimo apmokėjimo dokumentai ( sąskaita – faktūra ar kiti buhalterinės apskaitos dokumentai, kuriais vadovaujantis apmokama už įsigytas prekes, paslaugas ir darbus).                                                                                                                        36. Komisija arba Pirkimų organizatorius priėmusi sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, atitinkamai posėdžio protokolo išrašą ar tiekėjų apklausos pažymos kopiją ( jeigu ji šių Taisyklių nustatyta tvarka yra rengiama , ar tiekėjo pasiūlymo kopiją ir kitą informaciją reikalingą sutarčiai pasirašyti, perduoda Kultūros centro Sutarčių administratoriui. Sutarčių administratorius Komisijos ar Pirkimų organizatoriaus nustatytu laiku organizuoja sutarties pasirašymą ( išskyrus VPĮ ir Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše numatytus atvejus,  kai sutartis sudaroma žodžiu ).                                                                                      37. Sutarčių administratorius atsakingas už pirkimo sutarties sudarymą laiku ir jos atitiktį pirkimo dokumentams bei pasiūlymui. Pirkimo iniciatorius yra atsakingas už viešojo pirkimo paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą, o pirkimo organizatorius yra atsakingas už mažos vertės pirkimų apklausos pažymoje nurodytų duomenų teisingumą.                                                            38. Pirkimo sutartį parengia Sutarčių administratorius, vadovaudamasis VPĮ bei visais su pirkimu susijusius dokumentus, jeigu ji nebuvo parengta kaip pirkimo dokumentų sudėtinė dalis ir sutarties projektą suderina su pirkimo iniciatoriumi ir už pirkimų organizavimą ir organizavimo priežiūrą atsakingu asmeniu. Pirkimo sutartyje turi būti nurodomas asmuo atsakingas už sutarties vykdymą ir kontroliavimą, bei asmuo atsakingas už sutarties paskelbimą VPĮ nustatyta tvarka.                                                                            39. Perkamų prekių, paslaugų ir darbų sutartis pasirašo Kultūros centro direktoriaus ar jo įgaliotas asmuo.                                                                          40. Sutarties vykdymas prasideda įsigaliojus pirkimo sutarčiai ir baigiasi, kai įvykdomi visi sutartyje numatyti šalių įsipareigojimai arba kai pirkimo sutartis nutraukiama.                                                                                                               41. Už pirkimo sutarčių vykdymą atsakingas ( organizuoja įsipareigojimų vykdymą, pristatymo ( atlikimo, teikimo ) terminus, prekių, paslaugų ir darbų atitiktį sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams, tiekėjo finansinių įsipareigojimų ( baudos, netesybos ) vykdymą, viešojo supaprastinto pirkimo paraiškoje, sutartyje nustatytų maksimalių verčių neviršijimą, sutartyse ar pirkimo dokumentuose nustatytų finansinių įsipareigojimų kontrolę ) pirkimo iniciatorius.                                                        42. Pirkimo iniciatorius nuolat stebi pirkimo sutarčių galiojimo terminus. Jeigu pirkimo sutartyje numatytas jos pratęsimas, pirkimų iniciatorius, atsižvelgęs į pirkimo sutartyje numatytų įsipareigojimų laikymąsi, taip pat atlikęs tyrimą pirkimo sutarties objekto rinkos kainai nustatyti, įvertina pirkimo sutarties pratęsimo tikslingumą. Nustatęs, kad nėra naudinga pratęsti galiojančią pirkimo sutartį, pirkimų iniciatorius naująjį pirkimą įtraukia į pirkimų sąrašą ateinantiems biudžetiniams metams. Nustačius, kad yra tikslinga pratęsti galiojančią pirkimo sutartį pirkimų iniciatorius inicijuoja susitarimo dėl pirkimo sutarties pratęsimo informuodamas Kultūros centro direktorių.                       43. Kultūros centro direktorius, priėmęs sprendimą pratęsti pirkimo sutartį, paveda Sutarčių administratoriui parengti pirkimo sutarties pratęsimą, kurį jis suderina su pirkimo iniciatoriumi ir už pirkimo organizavimą ir organizavimo priežiūrą atsakingu asmeniu ir teikia pasirašyti Kultūros centro direktoriui.    44. Kultūros centro direktoriaus arba Komisijos patvirtintos pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti viešųjų pirkimų principai ir tikslas.                                                                                                         45. Sutarčių administratorius registruoja ir saugo Kultūros centro viešųjų pirkimų sutarčių originalas.                                                                                       46. Sutarčių administratorius sudarytą pirkimo sutartį, taip pat sutarties pakeitimus, ne vėliau kaip per 2 darbo dienos nuo sutarties pasirašymo / įsigaliojimo dienos ar jos sąlygų pakeitimo pateikia už pirkimų organizavimą ir organizavimo priežiūrą atsakingu asmeniu. Kuris per VPĮ nustatytą terminą parengia ir išsiunčia Viešųjų pirkimų tarnybai kiekvieno pirkimo procedūrų ataskaitą ( išskyrus mažos vertės pirkimu ) ir jei reikia, – skelbimą apie sutarties sudarymą. Pirkimo procedūrų ataskaitą pildoma CVP IS Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka ir terminais.                                                     47. Už pirkimų organizavimą ir organizavimo priežiūrą atsakingas asmuo laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka ir terminais turi paskelbti CVP IS.                                                                                48. Už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal viešųjų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakingas asmuo, atsakingas už pirkimų organizavimą ir organizavimo priežiūrą.                                                                 49. Pirkimų organizatorius, įvykdęs mažos vertės pirkimų apklausos procedūras, vadovaudamasis Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše nustatytais reikalavimais, perduoda visus su pirkimu susijusius dokumentus už pirkimų organizavimą ir organizavimo priežiūrą atsakingam asmeniui.     50. Pirkimų iniciatorius sąskaitą – faktūrą ( ar kitus buhalterinės apskaitos dokumentus, kuriais vadovaujantis apmokama už įsigytas prekes, paslaugas ar darbus ir kurie turi būtų teikiami naudojantis informacinės sistemos ,, E. sąskaita “ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įsakymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytais atvejais ir kai pirkimo sutartys sudaromos žodžiu )  suderina su už pirkimų organizavimą ir organizavimo priežiūrą atsakingu asmeniu, kuris ant sąskaitos faktūros nurodo tiekėjų apklausos pažymos datą bei numerį arba viešojo pirkimo – pardavimo sutarties datą ir numerį arba jeigu Taisyklių nustatytais atvejais nepildoma tiekėjų apklausos pažymą ir sutartis sudaroma žodžiu – nurodo pirkimo Paraiškos numerį bei datą ir per 2 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos pateikia juos Kultūros centro buhalterijai Pirkimo iniciatorius tiesiogiai atsakingas už finansinių įsipareigojimų pagal sutartį apskaitą ir kontrolę.

VI. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

51. Pirkimo metu kylančius ginčus reglamentuoja Viešųjų pirkimų įsakymo VII skyrius. 52. Tiekėjų pretenzijas nagrinėja ir sprendimus dėl pretenzijos priima pirkimų organizatorius arba Komisija, arba atskira komisija, į kurią įtraukiamas pirkimų organizatorius ar Komisijos nariai, vadovaudamas Kultūros centro direktoriaus įsakymu patvirtintu Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentu.                                                       53. Kultūros centras privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, taip pat juo informuoti apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

54. Visi su pirkimu susiję dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka, tačiau ne trumpiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos, o preliminariosios sutarties, pirkimo sutartys, jų pakeitimai ir su jų vykdymu susiję dokumentai ne trumpiau kaip 4 metus nuo pirkimo sutarties įvykdymo.                55. Asmenys, pažeidę pirkimus reglamentuojančių norminių teisės aktų ir Taisyklių nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.